Vättlefjälls naturreservat


Vättlefjälls naturreservat är ett av de största naturområdena i Göteborg. Här bjuder naturen på en rik variation av mossar, ljunghedar, löv- och barrskog.

"Tänk på att det inte är tillåtet att rida eller cykla på iordningställda och markerade gångstigar och gångvägar"


Vättlefjäll är starkt kuperat och det finns ett flertal höjder på upp till 150 meter över havet. Urberg av gnejs bygger upp den här högplatån som avgränsas i söder och väster av Lärjeåns respektive Göta älvs dalgångar. Mot Lärjeåns dalgång hittar man mer näringsrika skogar av lundkaraktär med ek, hassel och alm


Orre och tjäder


Det finns rester kvar av ljung- och fukthedar som är livsmiljö för ett antal sällsynta arter som cypresslummer, klockgentiana och atlantvitmossa. I området finns också trädlärka, nattskärra, orre, spillkråka och tjäder. Här finns även öppna mossar och många sjöar. De största sjöarna är Surtesjön, Stora Björsjön, Mollsjön och Holmesjön. Många av sjöarna kalkas regelbundet för att förhindra försurning.

Orre och tjäder


Det finns rester kvar av ljung- och fukthedar som är livsmiljö för ett antal sällsynta arter som cypresslummer, klockgentiana och atlantvitmossa. I området finns också trädlärka, nattskärra, orre, spillkråka och tjäder. Här finns även öppna mossar och många sjöar. De största sjöarna är Surtesjön, Stora Björsjön, Mollsjön och Holmesjön. Många av sjöarna kalkas regelbundet för att förhindra försurning.